บริการของเรา

ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท

 • จดทะเบียนธุรกิจ

 • ฿8,000/mo
  • จดทะเบียนจัดตั้ง / เปลี่ยนแปลง / เลิกธุรกิจทุกรูปแบบ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • จดทะเบียนจัดตั้ง / เปลี่ยนแปลง / เลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 • ทำบัญชี & ยื่นภาษีรายเดือน

 • ฿2,000/mo
  • รวบรวมจัดเก็บเอกสาร และบันทึกบัญชีซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย, ลูกหนี้-เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป-แยกประเภท
  • ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (เช่น ภพ. 30 ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 54, 51, 50, 90, 91, 94)

 • ปิดบัญชี และ จัดทำงบการเงิน

 • ฿2,000/mo
  • ปิดบัญชี เพื่อทำงบการเงิน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 • ยื่นแบบประกันสังคมรายเดือน

 • ฿2,000/mo
  • ยื่นแบบประจำเดือน, ประจำปี, ปิดบัญชีประจำปี

 • ตรวจสอบบัญชี

 • ฿2,000/mo
  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งนำส่งงบการเงิน

 • ให้คำปรึกษาระบบงานบัญชี และภาษี

 • ฿5,000/mo
  • วางระบบบัญชี
  • วิเคราะห์งบการเงิน
  • วางแผนภาษี

รู้จักกับเรา

บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด คือสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ ตั้งแต่จดทะเบียนธุรกิจ ทำบัญชีรายเดือน ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาระบบงานบัญชี และภาษี

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 20 ปี ที่จะช่วยจัดการให้ธุรกิจของท่านมีบัญชีที่เป็นระบบระเบียบ มีความถูกต้อง รวมถึงช่วยวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยท่านจะหมดกังวลเกี่ยวกับงานด้านบัญชีและภาษี สามารถไว้วางใจและมั่นใจในความถูกต้องของงบการเงินและภาษี เราพร้อมเคียงข้างท่านให้ดำเนินธุรกิจบรรลุได้ตามเป้าหมาย

เราเหมาะกับคุณ หากคุณ…

เป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ / ต้องการขยายธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการรายเก่าที่ยังขาดผู้ดูแลด้านบัญชี

เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีพนักงานบัญชี

ต้องการงบการเงินและรายการภาษีที่ถูกต้อง

ต้องการได้รับข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพและทันเวลา

ต้องการบริการที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล

ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีที่พร้อมให้คำปรึกษา และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของท่าน

ติดต่อเรา

89/965-89/966 หมู่บ้านเพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5-บางใหญ่ ซอย55 ตำบล บางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

087-4986449, 081-5655689, 02-1903929

02-0778019

expertaccounting@outlook.com

ข่าวสาร & บทความ

 • บริษัทจำกัดคือ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น บริษัทจำกัดได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย   หน้าที่ของบริษัทจำกัดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท จัดให้มีผู้ทำบัญชีเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัท โดยอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับจ้างทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือนได้ (โดยส่วนใหญ่ บริษัทจำกัดมีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม ซึ่งบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนใหม่ จะมีการระบุรอบสิ้นสุดบัญชีไว้ในเอกสาร “ข้อบังคับ” ของบริษัท......

 • แบบฟอร์ม รายละเอียด กำหนดเวลายื่นแบบฯ หมายเหตุ ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี   ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีจากการประมาณการกำไรสุทธิหรือจากกำไรสุทธิ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี   ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสียภาษีที่คำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่ว่าเดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม่   ภ.ง.ด.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทจำกัด หักภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ประเภท มาตรา 40 (1)(2) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่......