สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัท จำกัด

สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัท จำกัด

บริษัทจำกัดคือ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น บริษัทจำกัดได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย

 

หน้าที่ของบริษัทจำกัดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน

  • จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท
  • จัดให้มีผู้ทำบัญชีเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัท โดยอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับจ้างทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า
  • ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง
  • ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือนได้ (โดยส่วนใหญ่ บริษัทจำกัดมีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม ซึ่งบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนใหม่ จะมีการระบุรอบสิ้นสุดบัญชีไว้ในเอกสาร “ข้อบังคับ” ของบริษัท ที่ใช้แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น บริษัทจำกัดต้องทราบรอบระยะเวลาบัญชีของตนเอง เนื่องจากมีผลต่อระยะเวลาที่ต้องนำส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  • จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบงบการเงิน แล้วต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี (เช่น รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 30 เมษายน)
  • จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (เช่น จัดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน บริษัทจำกัด ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 31 พฤษภาคม)
  • เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำางานประจำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี

ที่มา: เรียบเรียงจาก “คู่มือสิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

No Comments

Post A Comment