หน้าที่การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจำกัด (เฉพาะภาษีประเภทที่บริษัทจำกัดส่วนใหญ่ ต้องเสียภาษี)

หน้าที่การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจำกัด (เฉพาะภาษีประเภทที่บริษัทจำกัดส่วนใหญ่ ต้องเสียภาษี)

แบบฟอร์ม รายละเอียด กำหนดเวลายื่นแบบฯ หมายเหตุ
ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีจากการประมาณการกำไรสุทธิหรือจากกำไรสุทธิ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  
ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสียภาษีที่คำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่ว่าเดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม่  
ภ.ง.ด.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทจำกัด หักภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ประเภท มาตรา 40 (1)(2) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป

จากเดือนที่จ่ายเงินได้

ผู้ถูกหักภาษีอยู่ในหรือนอกประเทศไทย
ภ.ง.ด.1ก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทจำกัด หักภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ประเภท มาตรา 40(1)(2) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์

ของปีถัดไป

สรุปการจ่ายเงินได้มาตรา 40(1)(2)ของปีที่ผ่านมาของภาคเอกชน
ภ.ง.ด.3 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทจำกัด หัก ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ประเภท มาตรา 40(5)(6)(7)(8) เช่น ค่าเช่า การรับจ้างทำของ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป

จากเดือนที่จ่ายเงินได้

ผู้ถูกหักภาษีอยู่ในหรือนอกประเทศไทย
ภ.ง.ด.53 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทจำกัด หัก ภาษีเงินได้ของนิติบุคคล สำหรับรายได้ประเภท มาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) เช่น ค่าเช่า การรับจ้างทำของ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป

จากเดือนที่จ่ายเงินได้

ผู้ถูกหักภาษีประกอบการในไทย

 

ที่มา: เรียบเรียงจาก แบบฯ และกำหนดเวลายื่นแบบฯ โดยกรมสรรพากร

No Comments

Post A Comment