Author: outmaster

แบบฟอร์ม รายละเอียด กำหนดเวลายื่นแบบฯ หมายเหตุ ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี   ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีจากการประมาณการกำไรสุทธิหรือจากกำไรสุทธิ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี   ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสียภาษีที่คำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่ว่าเดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม่   ภ.ง.ด.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทจำกัด หักภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ประเภท มาตรา 40 (1)(2) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป จากเดือนที่จ่ายเงินได้ ผู้ถูกหักภาษีอยู่ในหรือนอกประเทศไทย ภ.ง.ด.1ก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทจำกัด หักภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ประเภท มาตรา 40(1)(2) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป สรุปการจ่ายเงินได้มาตรา 40(1)(2)ของปีที่ผ่านมาของภาคเอกชน ภ.ง.ด.3 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย...

บริษัทจำกัดคือ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น บริษัทจำกัดได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย   หน้าที่ของบริษัทจำกัดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท จัดให้มีผู้ทำบัญชีเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัท โดยอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับจ้างทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือนได้ (โดยส่วนใหญ่ บริษัทจำกัดมีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม ซึ่งบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนใหม่ จะมีการระบุรอบสิ้นสุดบัญชีไว้ในเอกสาร “ข้อบังคับ” ของบริษัท ที่ใช้แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...